YHTEISTYÖSOPIMUS

I. SOPIMUSOSAPUOLET

Tämä yhteistyösopimus (”Sopimus”) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: Improve Media Oy (Y-tunnus: 2627555-5), Osoite: Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki (myöhemmin ”Improve Media”) ja yritys, jonka puolesta tämä Sopimus on hyväksytty (myöhemmin ”Asiakas”). Improve Mediasta ja Asiakkaasta käytetään jatkossa yhdessä nimitystä ”Osapuolet”.

II. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista ja menettelytavoista, joiden perusteella Sopimuksen voimassaoloaikana Improve Media myy mainostilaa Asiakkaan hakemuksessa ilmoitetulla sivustolla, mukaan lukien niiden mahdolliset mobiili- ja muut versiot sekä mahdollinen intra- ja extranet. Näistä sivustoista käytetään myöhemmin nimitystä ”Sivusto”.

III. TOTEUTETTAVA YHTEISTYÖ

Improve Media myy Asiakkaan lukuun Asiakkaan Sivustolle mainostilaa sekä osana tätä kerää ja kaupallistaa Sivuston käyttäjädataa. Improve Media voi käyttää harkintansa mukaan alihankkijoita myyntiprojekteissa sekä näyttöjen kaupallistamisessa.

IV. OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET

MAINOSHALLINTAPROSESSI

1. Trafiikki:

Improve Media vastaa mainosten trafikoinnista mainonnanhallintajärjestelmällään. Asiakas integroi Improve Median tai sen alihankkijan mainonnanhallinnan siten, että mainosten trafikointi onnistuu järjestelmällä kulloinkin toivotulla tavalla.

Prosessikuvaus:
Improve Median tehtävänä on huolehtia itse myymänsä mainosaineisto mainostaja-asiakkaalta.

2. Mainoshallintajärjestelmä:

Improve Media toteuttaa kampanjat Improve Median mainoshallintajärjestelmällä.

Mainonnanhallinnan tägit lisätään Asiakkaan Sivuille tärkeimmistä mainosmuodoista. Asiakas ja Improve Media sopivat erikseen Improve Median kautta Sivustolla myytävät mainosmuodot.

3. Raportointi:
Improve Media toimittaa raportin myynneistä mainostajille.

4. Datan hyödyntäminen:
Improve Medialla on oikeus hyödyntää mainonnanhallinnanjärjestelmään kertyvää tietoa mm. kampanjoiden optimointiin ja tuoton kasvattamiseen omissa tai käyttämiensä alihankkijoiden järjestelmissä.

5. Suostumus evästeille:
Julkaisija vastaa siitä, että Sivustolla julkaistaan evästeiden käyttöä kuvaava lauseke, ja että sivuston kävijältä pyydetään suostumus Improve Median ja sen kumppaneiden evästeille, joita käytetään Sivuston käytön analysoinniksi, kävijämäärien laskemiseksi, mainonnan näyttömäärien, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi.

TUOTEINFO

6. Myyntimateriaalit:
Asiakas tarjoaa myyntimateriaalin (sis. ppt.esityksen ja web mediakortti) Improve Median käyttöön. Markkinointia ja myyntitoimenpiteitä varten Improve Medialla on oikeus esitellä Sivustoa ja sisällyttää otteita siitä mainos- ja myyntimateriaaliinsa, joissa yhteyksissä Asiakas antaa Improve Medialle oikeuden käyttää Asiakkaan tavaramerkkejä ja tuotenimiä ja Sivuston visuaalista ulkoasua. Improve Media lupaa noudattaa Asiakkaan kulloinkin antamia kohtuullisia ohjeita tavaramerkkien ja tuotenimien ja visuaalisen ulkoasun käytöstä.

MYYNNIN ORGANISOINTI

7. Improve Media vastaa mainosten hinnoittelusta ja alennuksista itsenäisesti.

8. Improve Media vastaa Mediamainonnan myynnin organisoinnista ja toteuttamisesta.

RAHALIIKENNE

9. Laskutus:
Improve Median myyntiprovisio on kolmekymmentäviisi prosenttia (35%:a) omista kuukausimyynneistä.

Improve Media hoitaa ja vastaa mediamainonnan vaatimasta laskutuksesta Improve Median myynnin osalta. Improve Media tulouttaa mainostaja-asiakkailta saamansa rahat kuukausittain. Tilitys maksetaan kahden kuukauden sisällä maksukuukauden päättymisestä. Asiakkaan tuloksi jää 65 % Improve Median nettomyynnistä.

Molemmat Osapuolet vastaavat todennetuista luottotappioista oman osuutensa suhteessa. Asiakkaalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa liikevaihdon perusteena oleva laskutus.

V. SOPIMUKSEN SOVELLETTAVA LAKI, VASTUU, SIIRTO JA VAHINKOJEN KORVAAMINEN

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen kirjallista lupaa. Kuitenkin Improve Medialla on oikeus siirtää Sopimus samaan konserniinsa kuuluvalle toiselle yhtiölle taikka yritykselle, jolle sen liiketoiminta tai osa siitä siirtyy.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintasäännöt. Oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus.

Jos Osapuoli tahallaan tai törkeällä tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle Osapuolelle, vahingon kärsineellä Osapuolella on oikeus saada korvaus aiheutuneista välittömistä vahingoista.

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos vahinko aiheutettu kohtaa IV 5 rikkomalla.

VI. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu voimassaolevana 6 kuukauden irtisanomisajalla.

Tämän Sopimuksen ehtoja sovelletaan, kun Asiakas on hyväksynyt sopimuksen.
Improve Media on oikeutettu provisioon Sopimuksen voimassaoloaikana tehdyistä kaupoista ja kauppoihin johtaneista tarjouksista omista myynneistään.

Päivitetty 23.5.2018