Improve Media sopimusehdot

YHTEISTYÖSOPIMUS

Liittyessäsi Improve Median julkaisijaksi, sinun tulee hyväksyä oheiset Improve Media sopimusehdot. Jos sinulla on kysymyksiä sopimuksesta, ota yhteys omaan yhteyshenkilöösi.

I. OSAPUOLET

Tämä yhteistyösopimus (”Sopimus”) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: Improve Media Oy (Y-tunnus: 2627555-5), Osoite: Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki (myöhemmin ”Improve Media”) ja yritys, jonka puolesta tämä Sopimus on hyväksytty (myöhemmin ”Asiakas”). Improve Mediasta ja Asiakkaasta käytetään jatkossa yhdessä nimitystä ”Osapuolet”.

II. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista ja menettelytavoista, joiden perusteella Improve Media myy Sopimuksen voimassaoloaikana Asiakkaan lukuun mainostilaa Asiakkaan hakemuksessa ilmoitetulle sivustolle, mukaan lukien sen mahdolliset mobiili- ja muut versiot sekä mahdollinen intra- ja extranet (”Sivusto”), sekä kaupallistaa Sivustoon liittyvää käyttäjädataa.

III. OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET

1. Trafiikki:

Improve Media vastaa mainosten trafikoinnista mainonnanhallintajärjestelmällään. Asiakas integroi Improve Median tai sen alihankkijan mainonnanhallinnan siten, että mainosten trafikointi onnistuu järjestelmällä kulloinkin toivotulla tavalla.

Improve Median tehtävänä on huolehtia itse myymänsä mainosaineisto mainostaja-asiakkaalta.

2. Mainoshallintajärjestelmä:

Improve Media toteuttaa kampanjat Improve Median mainoshallintajärjestelmällä.

Mainonnanhallinnan tägit lisätään Asiakkaan Sivustolle tärkeimmistä mainosmuodoista. Asiakas ja Improve Media sopivat erikseen Improve Median kautta Sivustolla myytävät mainosmuodot.

3. Raportointi:

Improve Media toimittaa raportin myynneistä mainostajille.

4. Evästeet ja datan hyödyntäminen:

Palvelun tuottaminen edellyttää, että Improve Media ja sen kumppanit käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita Sivustolla. Evästetunnisteen avulla Sivuston käyttäjät voidaan yksilöidä, mutta Improve Media ei voi tunnistaa Sivuston käyttäjää henkilökohtaisesti. Evästeitä käytetään kampanjoiden optimointiin, Sivuston käytön analysointiin, kävijämäärien laskemiseen, mainonnan näyttömäärien, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen.

Improve Media tai sen kumppanit voivat myös myydä Sivuston käyttäjiä kuvaavia kohderyhmätietoja kolmansille osapuolille ja nämä kolmannet osapuolet voivat yhdistää Improve Median mainosverkostoon kuuluvien Sivustojen käyttäjiä kuvaavaa kohderyhmätietoja kohdentaakseen mainontaansa.

Julkaisija vastaa siitä, että Sivustolla julkaistaan evästeiden käyttöä kuvaava lauseke, ja että sivuston kävijältä pyydetään suostumus Improve Median ja sen kumppaneiden evästeille, joita käytetään edellä mainittuihin tarkoituksiin. Siinä määrin kuin evästeiden avulla kerättävät tiedot ovat katsottavissa tietosuojalainsäädännössä tarkoitetuiksi henkilötiedoiksi, molemmat Osapuolet ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä, eikä tällä Sopimuksella luoda yhteisrekisterinpitäjyyttä Osapuolten välille. Osapuolet vastaavat itsenäisesti siitä, että kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. Improve Median oikeus hyödyntää Sivuston käyttäjiä kuvaavia tietoja on rajattu tässä Sopimuksessa kuvatun yhteistyön edellyttämään mainosnäyttöjen ja Sivuston käyttäjädatan kaupallistamiseen.

5. Myyntimateriaalit:

Asiakas tarjoaa myyntimateriaalin (sis. ppt.esityksen ja web mediakortti) Improve Median käyttöön. Markkinointia ja myyntitoimenpiteitä varten Improve Medialla on oikeus esitellä Sivustoa ja sisällyttää otteita siitä mainos- ja myyntimateriaaliinsa, joissa yhteyksissä Asiakas antaa Improve Medialle oikeuden käyttää Asiakkaan tavaramerkkejä ja tuotenimiä ja Sivuston visuaalista ulkoasua. Improve Media lupaa noudattaa Asiakkaan kulloinkin antamia kohtuullisia ohjeita tavaramerkkien ja tuotenimien ja visuaalisen ulkoasun käytöstä.

6. Myynnin organisointi:

Improve Media vastaa myynnin organisoinnista ja toteuttamisesta sekä mainosten ja datan hinnoittelusta ja alennuksista itsenäisesti.

7. Laskutus:

Improve Median myyntiprovisio on kolmekymmentäviisi prosenttia (35%) omista kuukausimyynneistä. Asiakkaan osuus on kuusikymmentäviisi prosenttia (65 %) Improve Median nettomyynnistä.

Improve Media hoitaa ja vastaa mediamainonnan vaatimasta laskutuksesta Improve Median myynnin osalta. Improve Media tulouttaa mainostaja-asiakkailta saamansa rahat kuukausittain. Tilitys maksetaan kahden kuukauden sisällä maksukuukauden päättymisestä.

Molemmat Osapuolet vastaavat todennetuista luottotappioista oman osuutensa suhteessa.

Asiakkaalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa liikevaihdon perusteena oleva laskutus.

8. Sivusto:

Asiakas vastaa siitä, ettei Sivusto ole ristiriidassa lain, viranomaisten määräysten, hyvien tapojen tai mainonnan eettisten sääntöjen kanssa, eikä loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia taikka sisällä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia tai –koodeja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Improve Medialle tai kolmansille. Asiakas ei saa käyttää mitään keinoja Sivuston mainosten näyttökertojen tai klikkausten keinotekoiseen lisäämiseen. Sivuston tulee olla suunnattu pääasiallisesti täysi-ikäisille käyttäjille.

IV. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämän Sopimuksen ehtoja sovelletaan, kun Asiakas on hyväksynyt Sopimuksen. Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu voimassaolevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

Kummallakin Osapuolella on oikeus päättää tämä Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta Osapuolelta tätä koskevan kirjallisen kehotuksen (mikäli rikkomus korjattavissa) tai mikäli Osapuoli asetetaan konkurssiin, velkasaneeraukseen tai selvitystilaan taikka todetaan maksukyvyttömäksi.

Improve Media on oikeutettu provisioon Sopimuksen voimassaoloaikana tehdyistä kaupoista ja kauppoihin johtaneista tarjouksista omista myynneistään.

Sopimuksen päättyessä Asiakas sitoutuu viipymättä poistamaan Improve Median mainostagit Sivustoltaan.

V. MUUT EHDOT

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen kirjallista lupaa. Kuitenkin Improve Medialla on oikeus siirtää Sopimus samaan konserniinsa kuuluvalle toiselle yhtiölle taikka yritykselle, jolle sen liiketoiminta tai osa siitä siirtyy.

Improve Medialla on oikeus tehdä Sopimukseen ja tässä Sopimuksessa kuvattuun palveluun muutoksia ilmoittamalla siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen. Muuttuneita Sopimuksen ehtoja sovelletaan Asiakkaaseen, kun se on hyväksynyt ehdot esimerkiksi sähköpostitse tai kun se jatkaa palvelun käyttöä saatuaan Improve Median ilmoituksen ehtojen muutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Improve Median vastuu välittömistä vahingoista on rajattu summaan, joka vastaa Asiakkaalle edellisen kuuden (6) kuukauden aikana tilitettyjen maksujen määrää. Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella taikka Asiakkaan rikkoessa kohtaa III 4 tai III 8.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintasäännöt. Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos sovinnolliseen ratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Improve Media sopimusehdot päivitetty 8.1.2019